img

10. ספר שופטים כהכנה למלכות -סקירת תנ''ך -הרב אהרון בק - י''ב שבט

ע"י: הרב אהרון בק