img

המכון לביאור והפצת משנת הראי"ה קוקכמאה שנים לאחר שהעלה הרב אברהם יצחק הכהן קוק את תורתו על הכתב זרם המתעניינים במשנתו הולך וגובר .הרב קוק היה מענקי הרוח של היהדות בדורות האחרונים ומשנתו משמשת כיום כבסיס רוחני , באופן ישיר או עקיף , לאלפי אנשים , ומעוררת התעניינות רבה בחוגים רחבים.

יחד עם זאת, רבים מתקשים ללמוד באופן בלתי -אמצעי את משנתו משתי סיבות מרכזיות :הראשונה היא פיזור הכתבים .הרב קוק כתב את הגותו באלפי דפים ללא סדר מסוים ; במהלך השנים לוקטו קבצים בנושאים שונים בספרים אלו ואחרים , אולם גם כיום נאלץ המעוניין להקיף נושא מסוים במשנתו של הרב קוק לשוטט בין עשרות ספרים וכתבי יד.

הסיבה השנייה היא תכניו המופשטים וסגנונו השירי של הרב קוק שכתב את דבריו לפני כמאה שנה והם נותרו לרבים כספר חתום עד ימינו .במהלך השנים יצאו אי אלו ספרי ביאור על חלקים קטנים מספריו אולם רוב רובם של כתבי הרב מצויים עדיין ללא ביאור שיקל על הלומד . מסיבות אלו ואחרות רוב כתביו של הרב אינם ניגישים כיום לציבור.

"המכון לביאור והפצת משנת הראי "ה קוק "לקח על עצמו פרויקט אדיר מימדים והעמיד לעצמו משימה להנגיש את כתבי הרב קוק לציבור הרחב וזאת ביצירת סדרת ספרים שתערוך את כתבי הרב לנושאים ובנוסף תעניק ביאור בהיר לדבריו .בשלבים הבאים, אנו מקווים לתרגום הסדרה לשפות זרות, יצירת חוגי לימוד סביב הספרים כדוגמת חוגי' הדף היומי' וכו'.

הסדרה עצמה תשמר כמובן את עריכת הספרים שנערכו בידי תלמידיו הגדולים של הרב -הרב צבי יהודה והרב הנזיר -אולם תוסיף ליקוטים והרחבות משאר כתביו של הרב לנושאים שכבר נערכו , ותערוך ליקוטים חדשים מכתביו , בנושאים רבים וחשובים שטרם נערכו ובוארו.

כעת אנו עמלים על הכרך הראשון בסדרה שיעסוק בנושא מידות הנפש . הכרך יכיל את הספרים " מוסר אביך " ו " מידות הראי " ה " במילואם ובנוסף יכלול ליקוט נרחב משאר כתביו של הרב בנושא המידות .כל פסקה תזכה לביאורי מילים וביאור כללי, ציון מקורות מרכזיים וכדומה.

סדרת ביאור כתבי הרב קוק מאת הרב חגי לונדין: