img

מכון אפיקי סת"םמי אנחנו:

מכון אפיקי סת"ם הוקם ע"י בוגרי ישיבת ההסדר בשדרות במטרה להביא לציבור הרחב מוצרי סת"ם באיכות גבוהה כנדרש בהלכה היהודית.

מה הם הפרמטרים לבחירת תפילין מזוזות וס"ת?

א. מיהו הסופר - בחירת הסופר היא שלב משמעותי ומהותי מאוד בדרך לקניית תפילין מזוזות וס"ת.

מדובר במצוות יום יומיות, חשובות ויקרות, שאנו מקיימים מדי יום והם מלוות אותנו למשך כל ימי חיינו.
אין לתאר את התחושה העוברת על מי שגילה שבמשך עשרים שנה הניח תפילין פסולות בגלל סופר שאינו מומחה, או בגלל חוסר הגהה. ולכן הבדיקה הראשונה היא מי הוא זה שבו נבחר להיות שליח נאמן למשימה קדושה זו.

ב. הידע ההלכתי והדקדוק המעשי- לעתים אות אחת מיותרת או חסרה, דיבוקים, פיסוקים (כלומר חתכים באותיות) פוסלים את הכתב. לכן על הסופר לדעת היטב את הלכות סת"ם, את צורת האותיות, ואת שיטות הפוסקים על בורים.

ג. יראת שמים - כתבו הפוסקים שהשיקול המרכזי בעניין ההידור הוא יראת השמים של הסופר, קביעותו בתורה, טהרת ליבו ומידותיו. יש מן הפוסקים שכתבו שסופר סת"ם שיש לו אינטרנט ללא חסימה - פסול לכתיבת סת"ם.
ידוע 

מעשה: פעם אחת בהיות הרב יעקב אבוחצירא זצ"ל בעיר מראקש רצה לכתב תפילין בעבורו, ושאל שם אם יש איזה סופר מומחה וירא שמים. אמרו לו יש תלמיד חכם שהוא מומחה בספרות והוא מקובל וירא שמים בתכלית היראה והוא ראש הסופרים של העיר. ביקש האדמו"ר שיביאוהו לפניו, בא הסופר אל הרב וביקש ממנו שיכתוב לו תפילין מהודרים ובתנאי שיטבול בכל שם משמות הקודש וגם שיכוון בהם את כל כוונת האר"י ז"ל, ואמר הרב לסופר שלא יחוש על ההוצאות כי מה שירצה יתן לו (כמו שמסופר על האר"י שהיה מניח כיס המעות לפני הסופר, והסופר היה לוקח כמה שירצה).

הסופר קיבל על עצמו והתחיל לכתוב הפרשיות בדיוק רב על כל פרט ופרט, והנה קרה לו שבאחד משמות הקודש שכח הסופר ולא כיוון בו כלום, ורק אחרי שגמר הרגיש שלא כיוון. מכיוון שקשה היה לו לכתוב מחדש, לא אמר זאת לרב. בא הסופר אצל הרב ומסר לו התפילין. ראה הרב את הכתב המשובח, והכל יפה, אז התחיל להגיה התפילין עבר על כל אות ואות וכשהגיע לאותו השם שהסופר שכח לכווין בו עמד בו והסתכל עליו הרבה, אז אמר לסופר: הנכון ששכחת לכווין בשם הזה כפי שאני מרגיש? (כי ידע ברוח קדשו) הסופר הודה וביקש מהרב שימחול לו ושהוא מקבל על עצמו לכתוב תפילין אחר. הרב הסכים עמו על זה וכתב הסופר פרשיות אחרות כראוי והיו כרצון הרב. מזה אנחנו לומדים כמה צריך לדעת גדולת מצות תפילין וקדושתו ובפרט פרשיות שיהיו כשרות כהלכה אז יקיים: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה` נקרא עליך ויראו ממך". (ספר מעשה ניסים).

ד. המחיר- המכון שואף לספק תפילין מזוזות וס"ת ברמת הידור גבוהה ובמחיר השווה לכל נפש. אפשר לתאם לכל אחד את המחיר המתאים לרמת ההידור הרצויה, שכן התורה חסה על ממונם של ישראל .

ה. הצוות - כל הסופרים מומחים בעלי תעודת הסמכה מ"יד רפאל". 

הרב דניאל לוי- תעודת יורה יורה וכן סופר מומחה, מגיה מוסמך יד רפאל.
ר' שי טרבלסי – סופר מומחה ומוסמך "יד רפאל".
ר' מאיר רביבו- תעודת יורה יורה וכן הסמכה של "יד רפאל"

קישור לאתר http://stam2.coi.co.il