img

אדראת השמחה של חודש אדר לא שמרה הישיבה רק לעצמה. מה שהתבטא ביציאה לריקודים של שמחה בבית חולים קפלן

כמידי שנה יצאה הישיבה עם קהילת אפיקים בנגב לריקודי "עדליאדע" ברחובה של עיר.

פורים תשעב