img

שבטט"ו בשבט - השנה את חג האילנות חגגנו בסימן המשך הבנייה והצמיחה בהתיישבות. כחלק מהעניין יצאה ישיבת שדרות לנטיעות בישוב מגרון